شیرینگ چیست و چه کاربردی دارد؟

شیرینگ چیست و چه کاربردی دارد؟